Chương trình luyện thi khung tham chiếu Châu Âu B1, B2 & C1

Chương trình luyện thi lấy chứng chỉ theo khung tham chiếu Châu Âu B1, B2 và C1 tại trung tâm ngoại ngữ INVIKO được thiết kế đặc biệt phù hợp theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo về việc chuẩn trình độ năng lực ngoại ngữ cho người học theo khung Châu Âu […]

Đọc thêm